Mini Cart

מדיניות פרטיות

הגבלת אחריות

Tהחברה הפרטית וכל אחת מחברות הבת, החברה האם והחברות המסונפות לה, תיחשב כאילו היא מפעילה אתר זה ("אנו" או "אותנו") מכירה בכך שאכפת לך כיצד נעשה שימוש במידע אודותיך. יצרנו את מדיניות הפרטיות הזו כדי ליידע אותך באיזה מידע אנו אוספים באתר, כיצד אנו משתמשים במידע שלך ובחירות שיש לך לגבי אופן איסוף המידע והשימוש בו.

אנא קרא בעיון את מדיניות הפרטיות. השימוש שלך באתר מצביע על כך שקראת וקבלת את נוהלי הפרטיות שלנו, כמפורט במדיניות פרטיות זו. לידיעתך, הפרקטיקות המתוארות במדיניות פרטיות זו חלות על מידע שנאסף על-ידינו או על-ידי חברות הבת שלנו, החברות המסונפות או הסוכנים שלנו: (i) באמצעות אתר זה, (2) לפי העניין, באמצעות מחלקת שירות הלקוחות שלנו בקשר לאתר זה ( (iii) באמצעות מידע שסופק לנו בחנויות הקמעונאיות שלנו, וכן (IV) באמצעות מידע שסופק לנו בשילוב עם קידום מכירות והגרלות.

איננו אחראים לתוכן או לפרטיות בכל אתר אנו שומרים לעצמנו את הזכות, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, לשנות, לעדכן, להוסיף, להפסיק, להסיר או לשנות באופן אחר כל חלק ממדיניות הפרטיות, כולה או חלקה, בכל עת. כאשר נשנה את מדיניות הפרטיות הזו, נשנה את תאריך "העדכון האחרון" שנמצא בחלק העליון של מדיניות פרטיות זו. אם תספק לנו מידע או תיגש אליו או תשתמש בו בכל דרך שאחרי שינוי מדיניות פרטיות זו, תיחשב כאילו הסכמת ללא תנאי והסכמת לשינויים כאלה. הגרסה העדכנית ביותר של מדיניות פרטיות זו תהיה זמינה באתר ותחליף את כל הגירסאות הקודמות של מדיניות פרטיות זו.

אם יש לך שאלות בנוגע למדיניות פרטיות זו, עליך לפנות למחלקת שירות הלקוחות שלנו בדוא"ל בכתובת shimbadga@gmail.com